Disse almindelige handelsbetingelser finder anvendelse ved enhver samhandel mellem Vejle Center Hotel og gæsten. Eventuelle fravigelser fra disse handelsbetingelser og vilkår skal være foretaget ved skriftlig aftale mellem parterne.

1. Reservation og ordrebekræftelse
Når Vejle Center Hotel har modtaget reservationen, fremsender Vejle Center Hotel snarest muligt en ordrebekræftelse til den angivne e-mail med oplysninger om ordrenummer, navn og adresse samt en oversigt over reservationen, herunder reservations-nummer mv.

Endelig aftale anses for indgået ved modtagelse af vores ordrebekræftelse. Alene indholdet af ordrebekræftelsen er bindende for Vejle Center Hotel.

Enhver reservation på hjemmesiden skal alene betragtes som en opfordring til at gøre tilbud. Endelig aftale om reservation kommer derfor først i stand, når Vejle Center Hotel har accepteret reservationen.

Vejle Center Hotel tager forbehold for eventuelle fejl i priser, ledige værelser og lignende udbudsmateriale på hjemmesiden.

Gæsten skal ved online- værelsesreservation afgive de nødvendige personlige oplysninger, der kræves af offentlige myndigheder, samt er nødvendige til Vejle Center Hotels registrering for den eller de personer, som skal bo på hotellet.

Alle gæster skal bl.a. oplyse om sit fulde navn, adresse og telefonnummer. Ved ankomst skal gæsten fremvise gyldig legitimation og ved underskrift bekræfte oplysningerne.
Behandling af personlige oplysninger sker i henhold til gældende lovgivning og i henhold til punkt 8.

2. Priser
Alle priser oplyst på hjemmesiden er inklusiv moms og i danske kroner, medmindre andet er angivet.
Den samlede pris, som fremgår af ordrebekræftelsen og som oplyses inden reservationen, afgives på hjemmesiden, er inklusiv moms, gebyrer og eventuelle andre omkostninger.

3. Betalingsvilkår
Betaling af ordrebekræftelsen sker ved ankomst til Vejle Center Hotel.

Vi acceptere følgende betalingsmidler: Dankort, Masterkort, Maestro, Visa, JCB og American Express.

Ved brug af danske og udenlandske kreditkort pålægges et gebyr efter gældende satser.

4. Ankomst og afrejse
Hvis ikke andet er aftalt, er værelset til rådighed fra kl. 14.00 på ankomstdagen til kl. 11.00 på afrejsedagen. Overholdes afrejsetidspunktet ikke, forbeholder Vejle Center Hotel sig retten til at påføre en ekstra nat til regningen.

Brug af værelset udover det angivne ankomst-afrejsetidspunkt kan aftales mod særskilt betaling.

5. Fortrydelsesret
Der gøres udtrykkeligt opmærksom på, at der ikke gælder nogen lovbestemt fortrydelsesret ved reservationer af hotelværelser eller lignende tjenesteydelser. Reservationer kan således ikke fortrydes, og der henvises til afbestillingsvilkårene nedenfor.

6. Afbestilling og udeblivelse
Afbestilling kan ske ved skriftlig henvendelse til hotellet senest på dagen for ankomst kl. 14.00. Såfremt afbestilling sker rettidig vil reservationen blive annulleret.

Ved afbestilling senere end kl. 14.00 på ankomstdagen betales 100 % af den bekræftede pris inkl. moms.

Såfremt gæsten udebliver uden gyldig afbestilling, betales 100 % af den bekræftede pris inkl. moms.

For ophold mærket ”non-refundable” gælder bindende tilmelding, og der er ikke mulighed for afbestilling.

7. Ændring af reservationer
Bliver det nødvendigt at ændre en reservation kan Vejle Center Hotel kontaktes på tlf.: 76 43 67 00 eller pr. mail info@vejlecenterhotel.dk for at høre nærmere om muligheden herfor.

Reservationen kan ikke flyttes til andre hoteller i samarbejde med Vejle Center Hotel. En flytning til et af de andre hoteller betragtes som en annullering og efterfølgende ny reservation.

8. Personoplysninger
Ved brug af vores hjemmeside efterlader gæsten personlige oplysninger. Gæsten kan kontakte Vejle Center Hotel, såfremt der ønskes oplysning om, hvilke data som er registreret om gæsten eller hvis oplysninger ønskes slettet eller korrigeret.
Oplysningerne indsamles til markedsføringsmæssige formål, herunder udsendelse af elektronisk nyhedsbrev m.v. om vores ydelser og virksomhed.

Vi bruger kun oplysningerne til markedsføringsmæssige formål, herunder udsendelse af nyhedsbreve, hvis gæsten udtrykkeligt har givet sit forudgående samtykke hertil. Gæsten kan altid framelde sig nyhedsbreve m.v., såfremt gæsten ikke ønsker at modtage dem fremover.

Herudover anvendes oplysningerne om gæsten – navn, adresse, e-mail m.v. – kun til at opfylde for brugerens bestilling og informere gæsten, hvis uforudsete problemer med leveringen skulle opstå. Vejle Center Hotel videregiver i intet tilfælde forbrugerens oplysninger til tredjemand, medmindre gæsten udtrykkeligt har samtykket til det.

Oplysninger vedrørende gæstens bestilling samt eventuelle andre køberoplysninger opbevares efter gældende lovgivning. Opbevaringen sker bl.a. for at sikre korrekt håndtering af eventuelle reklamationer.

Gæsten har ret til at få indsigt i de oplysninger, som Vejle Center Hotel har registreret om gæsten samt komme med indsigelser mod registreringen.
Såfremt gæsten ønsker, der skal ændres eller slettes i de personlige oplysninger eller gæsten ikke ønsker at modtage yderligere oplysninger fra Vejle Center Hotel, skal henvendelse rettes til info@vejlecenterhotel.dk

9. Ansvarsfraskrivelse (force majeure)
Vejle Center Hotel er ikke ansvarlig for manglende opfyldelse, såfremt det godtgøres, at den manglende opfyldelse skyldes krig, optøjer, borgerlige uroligheder, regeringsindgreb, blokade, indgreb fra lokale myndigheder, beslaglæggelse, ildsvåde, naturkatastrofer, strejke, lockout, eksport- eller importforbud, afbrydelser af den almindelige samfærdsel eller i øvrigt årsager, som ligger uden for Vejle Center Hotels kontrol.

Foreligger der efter Vejle Center Hotels skøn en opfyldelseshindring af ovennævnte art, er såvel gæsten som Vejle Center Hotel berettiget til enten straks eller senere at annullere indgået ikke-opfyldte aftaler, uden dette kan betragtes som misligholdelse fra nogen af parternes side.

10. Værneting og lovvalg
Enhver tvist mellem Vejle Center Hotel og gæsten skal afgøres efter dansk ret ved Vejle Center Hotels hjemting, såfremt det ikke er i strid mod ufravigelige lovregler.
Hvis en domstol måtte finde eventuelle bestemmelser i disse betingelser ugyldige, påvirkes de resterende bestemmelser ikke heraf.

11. Øvrige vilkår
Kan evt. tvister ikke løses mellem Vejle Center Hotel og gæsten, er der for forbrugere mulighed for at klage til ankenævnet for hotel, restaurant og turisme, Vodroffsvej 32, 1900 Frederiksberg C. Find yderligere informationer på nævntes hjemmeside www.hrt-ankenaevn.dk

Nævnet behandler klager fra forbrugere over tjenesteydelser, der udbydes af hoteller mv., såfremt ydelsen der klages over ikke overstiger en værdi af kr. 150.000.

Klagenævnte opkræver et gebyr på kr. 150, som tilbagebetales, hvis forbrugeren får helt eller delvis medhold i klagen eller hvis klagen ikke behandles.

***

Spørgsmål og henvendelser kan rettes til:

Vejle Center Hotel
CVR. nr. 18450372
Villy Sørensens Plads 3
7100 Vejle
Tlf.: 76436700

E-mail: info@vejlecenterhotel.dk